Projekty Unijne

przewiń dalej

Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego
na lata 2014-2020

Tytuł projektu:
Wzrost konkurencyjności firmy Klasomat Sp. z o.o.
Cele projektu:
Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej Wnioskodawcy, zwiększenie rozpoznawalności marki i stworzenie firmy Klasomat Sp. z o.o. jako międzynarodowej firmy świadczącej usługi na wielu rynkach na świecie.
Planowane efekty:
Uczestnictwo w targach pozwoli na prezentację firmy w mediach targowych, konferencjach i seminariach oraz prowadzenie działalności reklamowej promującej produkt i firmę Wnioskodawcy, co wpłynie korzystnie na rozpoznawalność Wnioskodawcy na arenie międzynarodowej. Rezultatem projektu będzie wypromowanie Wnioskodawcy jako wiarygodnego partnera biznesowego oferującego najwyższej jakości produkty i usługi oferowane na wybranych rynkach międzynarodowych.
Wartość projektu:
174 291,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:
120 445,00 PLN

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 dotyczące organizacji udziału w targach Book World Prague’19

W związku z realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Klasomat Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, Klasomat Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert dotyczących przedmiotu zamówienia. Postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą rozeznania rynku (tzw. „tryb uproszczony”).

 1. Termin realizacji zamówienia:

  do dnia 13-05-2019 r.

 2. Miejsce i sposób składania ofert
  1. Oferta powinna być sporządzona na druku „Formularz oferty” (załącznik nr 1).
  2. Do oferty należy dołączyć podpisane„Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych” (załącznik nr 2).
  3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
  4. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2019 r.
  5. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty albo kuriera na adres: ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin lub też drogą elektroniczną na adres email: marta.scheibe@klasomat.pl. Godziny otwarcia placówki w dniach pon. – pt.: 8.00-16.00.
  6. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu na ww. adres lub wskazany e-mail.
  7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: marta.scheibe@klasomat.pl. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Marta Scheibe.

 3. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na organizacji udziału w targach Book World Prague’19 odbywających się w Pradze w Republice Czeskiej w terminie od 09/05/2019 r. do 12/05/2019 r.

  Kategoria ogłoszenia: usługi.

  Podkategoria ogłoszenia: usługi inne.

  Miejsce realizacji zamówienia: województwo zachodniopomorskie, powiat m. Szczecin, miasto Szczecin.

 4. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w targach Book World Prague’19 odbywających się w Pradze w Republice Czeskiej w terminie od 09/05/2019 r. do 12/05/2019 r.

  W zakres usług dotyczących organizacji wyjazdu na targi Book World Prague’19.

  1. Transport osób i eksponatów (dla trzech osób).
  2. Zakwaterowanie w hotelu dla trzech osób (pięć noclegów).
  3. Organizacja stoiska wystawowego:
   1. obligatoryjna opłata rejestracyjna,
   2. wpis do katalogu targowego,
   3. dzierżawa powierzchni targowo-wystawienniczej,
   4. zabudowa stoiska (projekt zabudowy stoiska, montaż i demontaż stoiska),
   5. opłata za podłączenie i zużycie mediów,
   6. reklama w mediach targowych.

   Minimalne wymagania dla stanowiska to:

   • minimalna powierzchnia to 5 metrów kwadratowych (stanowisko w pomieszczeniu),
   • preferowane stanowisko narożne,
   • minimalne wyposażenie stanowiska: 2 krzesła, 1 stolik,
   • pełne wyposażenie: stand na materiały reklamowe (foldery A4 i ulotki DL).

  Kod CPV: 79956000-0, Nazwa kodu CPV: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw.

  Harmonogram realizacji zamówienia:
  Zamawiający oczekuje wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 13.05.2019 r.

 5. Wymagania wobec oferenta

  Zapytanie Ofertowe skierowane jest do podmiotów, które:

  • posiadają minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze organizacji targów, konferencji, eventów promocyjnych, itp. Weryfikacja odbędzie się na podstawie informacji o dacie rozpoczęcia działalności oraz odpowiednim kodzie PKD, zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dopuszcza się złożenie oferty przez podmiot działający na rynku krócej niż 2 lata, jednakże należy w takiej sytuacji przedstawić potwierdzenie posiadanego doświadczenia przez osobę/osoby delegowane do wykonania przedmiotu zamówienia (np. CV, rekomendacje, inne – wskazujące na 2 – letnie doświadczenie);
  • zrealizowały minimum 5 zleceń obejmujących wyjazdy targowe, konferencje, eventy promocyjne. Weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego we wzorze Załącznika nr 1 – Formularz ofertowy. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
  Dodatkowe warunki

  Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Ocena spełniania warunków określonych w niniejszym postępowaniu, dokonana zostanie zgodnie z zasadą spełnia /nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w ofercie oraz oświadczeniach i dokumentach złożonych wraz z ofertą.

 6. Warunki zmiany umowy
  1. Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
   1. w przypadku rozwiązania umowy, jeżeli z Zamawiającym zostanie rozwiązana umowa o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WZ
   2. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy wynikającej z postanowień umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WZ, jeżeli umowa ta została zmieniona po udzieleniu zamówienia,
   3. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji Projektu.
  2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie, wyłącznie z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie jej zawierania oraz pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany nastąpi w drodze porozumienia obu Stron Umowy.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian terminu dostawy wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
 7. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy.
  1. Oferta cenowa na załączniku nr 1 Formularz oferty.
  2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
 8. Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji.

  Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Przy ocenie Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
  cena oferty – kryterium stanowi 100% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:
  LC = CMIN/CO *100 pkt
  Gdzie:
  LC – liczba punktów za kryterium cena
  CO – cena netto oferty CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 9. Wykluczenia.

  Wykonawca nie może być podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.